Giant Robo: “Do I get a watch?” “No Shinji, this isn’t Giant Robo”