Evangelion: VizMedia is advertising the Evangelion manga on MIOTD… Goddamnit, Shinji